TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS
WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE
, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ
II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH na r.sz. 2020/2021

Lp Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i
oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i
oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
2 Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału
międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej
, oddziałów wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
od 15 czerwca 2020 r. do dnia
poprzedzającego przeprowadzenie w
I terminie, odpowiednio sprawdzaniu
lub prób, o którym mowa w pkt. 3-5
do godz. 15.00
3 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych* od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca
2020 r.;
II termin
1

1 Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym
terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 6-8.
* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób
sprawności fizycznej.

2

Lp Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
4 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca
2020 r.;
II termin
1
5 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy
wstępne)
*
od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca
2020 r.;
II termin
1
6 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
do 31 lipca 2020 r.;
7 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
do 31 lipca 2020 r.;
8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych,
sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).
do 31 lipca 2020 r.;
9 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
do 4 sierpnia 2020 r. do godz.
15.00
10 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 4 sierpnia 2020 r.
11 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
(USTAWOWE )
do 11 sierpnia 2020 r.


3

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
12 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r.
13 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie
od 15 czerwca 2020 r. do 14
sierpnia 2020 r.
14 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
**.
od 13 sierpnia do 18 sierpnia
2020 r. do godz. 15.00
15 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r. – do godz.
14.00
16 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
19 sierpnia 2020 r.
17 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 20 sierpnia 2020 r.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 
4

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
18 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
do 22 sierpnia 2020 r.
19 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
20 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy
przyjęcia
21 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora
szkoły

Dodatkowe informacje:
1.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z
przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być
procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.