Pedagog i Psycholog

Pedagog Szkolny

mgr Katarzyna Pulcer

Psycholog Szkolny

mgr Paulina Orman-Nocuń