Samorząd Uczniowski

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Samorząd Uczniowski opiniuje Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy oraz Statut.

Władze Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:  Bartosz Ignasiak
Zastępca przewodniczącej:  Jakub Kopyt
Sekretarz:  Kornelia Słabosz &Wiktoria Janicka
Rzecznik Praw Ucznia:
Rzecznik Praw Ucznia:
Opiekun Samorządu: p. B. Małoszyc oraz p. K. Pulcer