Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 IM. JANA MATEJKI W CZĘSTOCHOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Przyjęcia do świetlicy odbywają się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia. W karcie należy podać:
  • dane osobowe dziecka,
  • dane o sytuacji rodzinnej dziecka, takie jak: adres zamieszkania dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz ich adres zamieszkania, miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych oraz telefon kontaktowy
  1. W przypadku większej ilości zgłoszeń dyrektor szkoły bierze pod uwagę w pierwszej kolejności:
  • dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują zawodowo,
  • dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo,
  • sytuację materialną rodziny, warunki mieszkaniowe dziecka,
  • czas pracy rodziców/opiekunów prawnych
  1. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

Karty zgłoszenia oraz upoważnienia do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej można również odebrać na portierni.