ERASMUS+

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpi do trzech projektów europejskich w ramach programu Erasmus +:

1. Projekty realizowane są w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

2. W projektach mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

 3. Projekty realizowane są w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów.

 4. Główne cele projektów to:

a. Promowanie innowacyjnych działań w obszarze cyfrowym.

b. Promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji.

c. Promowanie wśród młodych ludzi wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu.

d. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń kulturowych, w celu osiągnięcia założonych celów.

e. Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich.

 f. Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.

g. Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu.

h. Rozwój współpracy międzynarodowej.

5. W ramach realizacji projektów przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich w Portugalii, Estonii, Rumuni, Grecji, Turcji, Bułgarii i we Włoszech, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie.

6. Udział w projektach jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania.

 7.  Ze względu na specyfikę projektów, jednorazowo może uczestniczyć w nich określona liczba uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

 8. Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.

9. Językiem roboczym projektu jest język angielski

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania:

a) Są uczniami Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie w wieku 12-15 lat;

b) Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim;

c) Nie sprawiają kłopotów wychowawczych;

d) Angażują się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.).

e) Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;

f) Są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają umiejętność współpracy w grupie;

g) Cechuje je rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiążą się do goszczenia w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich w ramach wymiany.

3. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy.

4. W miarę możliwości uczniowie będą mogli brać udział w wyjazdach zagranicznych. O udziale w wyjeździe decyduje koordynator na podstawie oceny uczestnictwa i zaangażowania ucznia w projekcie

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.

Planowane wizyty w trakcie trwania realizacji projektów

 

Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie.

22-26.10.2018 Portugalia; nauczyciele

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj/czerwiec 2019 Estonia; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe.

04-10.11.2018 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

luty 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj 2019 Włochy; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Grecja; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Brak przeszkód, brak barier!

02-07.12.2018 Turcja; nauczyciele i uczniowie

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2019 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2020 Bułgaria; nauczyciele i uczniowie

wrzesień 2020 Włochy; nauczyciele i uczniowie

 

Daty wyjazdów mogą ulec zmianie.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status