ERASMUS+

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpi do trzech projektów europejskich w ramach programu Erasmus +:

1. Projekty realizowane są w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

2. W projektach mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

 3. Projekty realizowane są w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów.

 4. Główne cele projektów to:

a. Promowanie innowacyjnych działań w obszarze cyfrowym.

b. Promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji.

c. Promowanie wśród młodych ludzi wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu.

d. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń kulturowych, w celu osiągnięcia założonych celów.

e. Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich.

 f. Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.

g. Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu.

h. Rozwój współpracy międzynarodowej.

5. W ramach realizacji projektów przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich w Portugalii, Estonii, Rumuni, Grecji, Turcji, Bułgarii i we Włoszech, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie.

6. Udział w projektach jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania.

 7.  Ze względu na specyfikę projektów, jednorazowo może uczestniczyć w nich określona liczba uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

 8. Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.

9. Językiem roboczym projektu jest język angielski

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania:

a) Są uczniami Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie w wieku 12-15 lat;

b) Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim;

c) Nie sprawiają kłopotów wychowawczych;

d) Angażują się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.).

e) Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;

f) Są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają umiejętność współpracy w grupie;

g) Cechuje je rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiążą się do goszczenia w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich w ramach wymiany.

3. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy.

4. W miarę możliwości uczniowie będą mogli brać udział w wyjazdach zagranicznych. O udziale w wyjeździe decyduje koordynator na podstawie oceny uczestnictwa i zaangażowania ucznia w projekcie

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.

Planowane wizyty w trakcie trwania realizacji projektów

 

Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie.

22-26.10.2018 Portugalia; nauczyciele

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj/czerwiec 2019 Estonia; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe.

04-10.11.2018 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

luty 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj 2019 Włochy; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Grecja; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Brak przeszkód, brak barier!

02-07.12.2018 Turcja; nauczyciele i uczniowie

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2019 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2020 Bułgaria; nauczyciele i uczniowie

wrzesień 2020 Włochy; nauczyciele i uczniowie

 

Daty wyjazdów mogą ulec zmianie.