Rada Rodziców

W Szkole Podstawowej nr 41 działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, która wspiera działalność statutową szkoły.
Zasady wyłaniania Rady Rodziców i jej konstytuowania uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas. Zebranie to ustala również planowe zadania Rady Rodziców.
Rada Rodziców:

  • Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
  • W celu wspierania działalności statutowej Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  • Opiniuje Statut, Szkolny Zestaw Programów Nauczania,
  • Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły.
  • Jest informowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 o dokonywanych ocenach dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli, ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego i może wyrazić na piśmie swą opinię o pracy nauczycieli.
  • Uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 


Nr konta bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 41:
80 1020 1664 0000 3702 0020 4313